sap ne demek

  1. besisuyu : sap
  2. özsu : sap
  3. sap : cauline
  4. sap : handle
  5. sap : handle, stalk, stem, single thread, stack
  6. sap : helve