semitransparent ne demek

  1. semitransparent : yarısaydam