shipowner ne demek

  1. shipowner : armatör
  2. shipowner : donatan
  3. shipowner : gemi sahibi