skipper ne demek

  1. skipper : kaptan

kaptan ile ilgili cümleler

  1. Kaptan
    Captain