stateless ne demek

  1. stateless : haymatlos
  2. stateless : tabiiyetsiz
  3. stateless : vatansız