theorem ne demek

  1. theorem : kanıtsav
  2. theorem : teorem